Algemene voorwaarden

Verplichtingen van de verhuurder. De verhuurder is verplicht:

 • Om de woonruimte tijdig en in goede staat, compleet met inventaris, ter beschikking te stellen, ongeacht of verhuurder al dan niet op de hoogte is van eventuele gebreken;
 • Het hebben van een deugdelijke opstal- en inboedelverzekering voor de woonruimte met inventaris, ook ten behoeve van de huurder;
 • ervoor te zorgen dat de terreinbeheerder de huurder toegang verleent tot het terrein waar de accommodatie zich bevindt;
 • Met vooraf voldoende instructies voor het gebruik van de accommodatie en toebehoren.

Verplichtingen van huurder. De huurder is verplicht:

 • om de verschuldigde huur en borg te betalen, ook als hij de accommodatie niet of voor een kortere periode gebruikt;
 • Om de accommodatie zorgvuldig te gebruiken, in overeenstemming met het doel ervan;
 • Om de instructies van de verhuurder op te volgen;
 • de accommodatie niet te gebruiken of aan anderen te verhuren;
 • Zorgdragen voor naleving van de voorschriften van het terrein of de woning door het bedrijf waartoe de huurder behoort;
 • De accommodatie op tijd en in dezelfde staat terug te geven als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage.

Annulering van huurder

 • De huurder dient bij voorkeur per e-mail op te zeggen.
 • Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • Kosteloos annuleren tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode.
  • 50% van de totale huurprijs tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode.
  • 100% vanaf een maand voor aanvang van de huurperiode.
 • Verhuurder zal in alle redelijkheid trachten de woonruimte voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan alsnog te verhuren. Bij succes worden de annuleringskosten naar evenredigheid verlaagd. De verhuurder mag een vast bedrag van € 25,- en de noodzakelijke kosten in verband met de opzegging in mindering brengen.

Tekortkoming

 • Indien een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit is alleen anders indien de tekortkoming van een dermate bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de wederpartij kan worden toegerekend.
 • In geval van (gedeeltelijke) ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder zal hij de eventueel betaalde huursom en borgsom geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Indien de tekortkoming het niet of niet tijdig opleveren van de woonruimte is, heeft huurder tevens recht op 25% van de huursom, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Indien door toedoen van verhuurder de vakantie geheel of gedeeltelijk is verpest, heeft de huurder daarnaast recht op een vergoeding hiervoor.
 • Indien huurder de woonruimte later verlaat dan overeengekomen, heeft verhuurder recht op een evenredige verhoging van de huurprijs en vergoeding van verdere schade, tenzij de laattijdige ontruiming niet aan huurder toerekenbaar is.

Kosten tijdens verhuur

 • De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie zijn voor rekening van verhuurder. De huurder dient contact op te nemen met en toestemming te krijgen van de verhuurder alvorens tot onderhoud of reparatie van de accommodatie over te gaan, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is.
 • Vergoeding van gemaakte kosten vindt alleen plaats op vertoon van gespecificeerde rekeningen.

Schade

 • In geval van schade door verlies, diefstal, inbeslagname en beschadiging van de accommodatie zal huurder in overleg treden met verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is.
 • De huurder zal de instructies van de verhuurder indien mogelijk opvolgen.
 • De huurder is aansprakelijk voor bovengenoemde schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend of door de lopende verzekering voor het verblijf wordt gedekt, of krachtens deze overeenkomst gedekt had moeten zijn.