Pogoji uporabe

Obveznosti najemodajalca. Najemodajalec je dolžan:

 • Dati na voljo nastanitev pravočasno in v dobrem stanju, opremljeno z inventarjem, ne glede na to, ali je najemodajalec seznanjen s kakršnimi koli pomanjkljivostmi ali ne;
 • imeti ustrezno zavarovanje objektov in vsebine za nastanitev z inventarjem, tudi v korist najemnika;
 • Za zagotovitev, da lastnik zemljišča najemniku omogoči dostop do zemljišča, kjer se nahaja namestitev;
 • Z zadostnimi vnaprejšnjimi navodili za uporabo namestitve in pripomočkov.

Obveznosti najemnika. Najemnik je dolžan:

 • Plačati dolgovano najemnino in varščino, tudi če stanovanja ne uporablja ali ga uporablja krajši čas;
 • prenočišče uporabljati skrbno, v skladu z njegovim namenom;
 • Upoštevati navodila najemodajalca;
 • Ne uporabljati ali prepuščati namestitve drugim osebam;
 • Zagotoviti skladnost s predpisi zemljišča ali hiše s strani podjetja, ki mu pripada najemnik;
 • Vrniti nastanitev pravočasno in v enakem stanju kot na začetku najemnega obdobja, razen običajne obrabe.

Odpoved najemnika

 • Najemnik naj odpove zaželeno po elektronski pošti.
 • V primeru odpovedi bo najemnik dolžan plačati naslednje stroške odpovedi:
  • Brezplačna odpoved do 3 mesece pred pričetkom najema.
  • 50% celotne cene najema do 1 meseca pred pričetkom najema.
  • 100% od enega meseca pred začetkom obdobja najema.
 • Najemodajalec bo poskušal po vsej razumnosti še vedno oddati nastanitev za isto obdobje ali njegov del. Če bo uspešen, bo strošek odpovedi sorazmerno znižan. Najemodajalec lahko odšteje fiksen znesek 25 € in potrebne stroške v zvezi z odpovedjo.
 • V primeru višje sile zaradi npr. vojne, pandemije ali vremenskih razmer najemodajalec in Sloveniavacation.eu nista dolžna povrniti že opravljenih plačil. V teh okoliščinah veljajo zgoraj navedeni pogoji odpovedi.

Pomanjkljivost

 • Če ena od strank ne izpolnjuje svojih obveznosti, ima druga stranka pravico v celoti ali delno odstopiti od pogodbe. Drugače je le, če je pomanjkljivost tako posebne narave ali majhnega obsega, da razpustitev ni upravičena. Obstaja tudi odškodninski zahtevek za morebitno škodo, razen če pomanjkljivosti ni mogoče pripisati nasprotni stranki.
 • V primeru razveze ali delne razpustitve zaradi pomanjkljivosti na strani najemodajalca bo le-ta povrnil vso ali del morebitne plačane najemnine in varščine. Če je pomanjkljivost neizročitev namestitve ali oddaja v roku, je najemnik upravičen tudi do 25% najemnine, brez poseganja v pravico do polne odškodnine. Če je zaradi napake najemodajalca dopust v celoti ali delno pokvarjen, je najemnik dodatno upravičen do odškodnine za to.
 • Če najemnik zapusti stanovanje pozneje, kot je bilo dogovorjeno, ima najemodajalec pravico do sorazmernega povišanja najemnine in odškodnine za nadaljnjo škodo, razen če za prepozno izselitev ni kriv najemnik.

Stroški med najemom

 • Potrebne stroške običajnega vzdrževanja in popravil krije najemodajalec. Najemnik se mora obrniti in pridobiti dovoljenje najemodajalca, preden naroči kakršno koli vzdrževanje ali popravilo namestitve, razen če je to zaradi okoliščin nemogoče.
 • Povračilo nastalih stroškov se izvede samo ob predložitvi razčlenjenih računov.

Škoda

 • V primeru kakršne koli škode zaradi izgube, kraje, rubeža in poškodovanja namestitve se bo najemnik posvetoval z najemodajalcem, razen če je to zaradi okoliščin nemogoče.
 • Najemnik bo upošteval navodila najemodajalca, če bo le mogoče.
 • Najemnik je odgovoren za zgoraj navedeno škodo, razen če je ni mogoče pripisati njemu ali je krita s trenutnim zavarovanjem za bivanje ali bi morala biti krita na podlagi te pogodbe.